MISS. SATAWLEKAR RUPALI S MR. DESAI ASHRAF N MS. SATHELKAR AKSHATA MR. KHULE SWAPNIL
Principal Tutor Tutor Tutor
 
   
MS. SAMANT HARSHADA    
Tutor    
 
NON - TEACHING STAFF
MR. PALAV SUDHIR MRS PRABHU M.N MRS AKSHATA DALVI MR PARAB UMESH A
Superintendent Warden Warden Driver
 
MR PARAB SANTOSH S. MR. RANE RAMCHANDRA MR. SUTAR RANJAY N. MR SAWANT JAWANT S.
Peon Watchman Watchman Peon
 
   
MRS. SAWANT VIDYA M. MRS SAWANT SEETA B.    
Sweeper Sweeper